/ Schiffsleutnant Konjovic. 12.2.1916
 

freigabeSchiffsleutnant Konjovic.