/ Nach Saint Germain. 13.6.1919
 

Nach Saint Germain.