Vorlesung Karl Kraus. Prag, 1925.05.30 -

Titelaufnahme