Vorlesung Karl Kraus. Prag, 1930.04.01 -

Titelaufnahme