/ Zum Frühjahrsanbau. 2.3.1915

Titelaufnahme

Links