/ Das Ministerium Boselli. 20.6.1916

Titelaufnahme