/ Staatliche Preistreiberei. 3.8.1918

Titelaufnahme