/ Preistreiberei in Brot. 21.4.1917

Titelaufnahme