/ Der Main-Donau-Kanal. 19.2.1917
 

freigabeDer Main-Donau-Kanal.