/ Kohlennot u. Straßenbahn. 12.2.1917
 

freigabeKohlennot u. Straßenbahn