/ Am 17. d. verschied in Terlan bei Bozen Dr. Christian Hermann Hartung v. Hartungen…. 20.4.1917
 

freigabeAm 17. d. verschied in Terlan bei Bozen Dr. Christian Hermann Hartung v. Hartungen…