/ Herrenhausmitglied Dr. Freiherr v. Sochor. 29.5.1916
 

freigabeHerrenhausmitglied Dr. Freiherr v. Sochor.