/ Die Preistreiberei. 25.11.1915
 

Die Preistreiberei.