/ Eine Preistreiberei-Razzia in St. Marx. 25.11.1917