/ Die Tarifplane der Straßenbahn. 15.7.1915

Titelaufnahme

Links