/ Minister ohne Portefeuille Dr. Karl Maria Baernreither. 22.12.1916

Titelaufnahme