/ Kaiser Karls Bekenntnis. 1.6.1917

Titelaufnahme