/ Kaiser Karls Bekenntnis. 1917-06-01

Titelaufnahme