/ Ein Preistreibertag in Liesing. 25.11.1915

Titelaufnahme