/ Bestrafte Preistreiberei. 9.3.1916

Titelaufnahme