/ Preistreiberei in Oel. 21.10.1916

Titelaufnahme