/ Preistreiberei beim Bier. 26.11.1916

Titelaufnahme