/ Preistreiberei bei der Greislerin. 26.1.1917

Titelaufnahme