/ Ein Schokoladepreistreiber. 16.3.1917

Titelaufnahme