/ Preistreiberei oder Wucher?. 27.10.1915

Titelaufnahme