/ Preistreiberei mit Leder. 20.2.1917

Titelaufnahme