/ Preistreiberei durch Preiszettel. 24.8.1917

Titelaufnahme