/ Preistreibereien mit Innerei. 29.5.1915

Titelaufnahme