Adresse des Obercommandanten der Wiener National-Garde Messenhauser an den Banus Jellachich : Baron Jellachich! Euer Excellenz [...]

Titelaufnahme