Lumpazivagabundus : Posse / Mus. v. Adolf Müller sen. V. I. Nestroy. [ohne Jahresangabe]