Vorlesung Karl Kraus. Prag, 1918.11.20 -

Titelaufnahme