Vorlesung Karl Kraus. Prag, 1920.06.11 -

Titelaufnahme