Vorlesung Karl Kraus. Prag, 1921.12.30 -

Titelaufnahme