Strauss, Johann: Jabuka. [ca. 1893/94]

Titelaufnahme