Brambach, Karl Joseph: Brief an Eduard Kremser. Bonn, 3.3.1891

Titelaufnahme