/ Das Ministerium Seidler. 6.7.1918

Titelaufnahme