/ Keine Antwortnote an Amerika. 1915-07-28

Titelaufnahme