/ Freiherr v. Spitzmüller in Sarajevo. 27.9.1918
 

freigabeFreiherr v. Spitzmüller in Sarajevo.