/ Exkönigin Maria Theresia von Bayern. 14.11.1918
 

freigabeExkönigin Maria Theresia von Bayern.