/ GM. Karl Edler v. Prybila gestorben. 7.10.1916
 

freigabeGM. Karl Edler v. Prybila gestorben.