/ Zu Gustav v. Tschermaks achtzigstem Geburtstag. 19.4.1916
 

freigabeZu Gustav v. Tschermaks achtzigstem Geburtstag.