/ Preistreiberei im Lebensmittelhandel. 11.4.1915

Titelaufnahme