/ Preistreiberei beim Butterbrot. 4.5.1915

Titelaufnahme