/ Preistreiberei mit Käse. 5.9.1918

Titelaufnahme