/ Der neue Eisenbahn-Tarif. 5.5.1918

Titelaufnahme

Links