/ Nach dem Eisenbahnerstreik. 29.3.1919

Titelaufnahme