/ Dem Kaiser. 6.5.1916

Titelaufnahme

Klassifikation