/ Ein-Dialogvortrag uber ,,Lebensfreude". 26.1.1917

Titelaufnahme