/ Allerlei Kriegsgrobheit. 2.2.1917

Titelaufnahme