/ ,,Der verlorene Sohn.". 12.4.1916

Titelaufnahme