/ Die ,,Lusitania"-Note. 1915-05-18

Titelaufnahme